Jesenická 70

  29. ročník lyžařského maratónu Jesenická 70 !!! Nejtěžší lauf v ČR !!! Pořadatel: XC SPORT KARLOV Datum: 12. 3. 2017 Místo konání: Sedlo Skřítek Klasifikace: veřejný závod v běhu na lyžích klasickou technikou Kontakt: XC SPORT KARLOV, Karlov pod Pradědem ev.č. 94, Malá Morávka Ředitel závodu: Michal Hájek, tel. 608 250 650, info@jes70.cz Informace: www.jesenicka70.cz […]

 

29. ročník lyžařského maratónu Jesenická 70

!!! Nejtěžší lauf v ČR !!!

 • Pořadatel: XC SPORT KARLOV
 • Datum: 12. 3. 2017
 • Místo konání: Sedlo Skřítek
 • Klasifikace: veřejný závod v běhu na lyžích klasickou technikou

Kontakt: XC SPORT KARLOV, Karlov pod Pradědem ev.č. 94, Malá Morávka

Ředitel závodu: Michal Hájek, tel. 608 250 650, info@jes70.cz

Informace: www.jesenicka70.cz

 

Prezentace: Sedlo Skřítek

Sobota 11. 3. 2017 11:00 – 16:00

Neděle 12. 3. 2017 6:30 – 9:00
(POZOR: Start na 70 km je v 8:30, doporučujeme vyzvednout startovní čísla v dostatečném časovém předstihu!)

Tratě: 70 km, 40 km

Kategorie:

70 km:

M40 – muži do 40 let (1977 a mladší)

M50 – muži do 50 let (1967 – 1976)

M60 – muži do 60 let (1957 – 1966)

M70 – muži nad 60 let (1956 a starší)

Z40 – ženy do 40 let (1977 a mladší)

Z50 – ženy do 50 let (1967 – 1976)

Z60 – ženy nad 50 let (1966 a starší)

40 km:

MK40 – muži do 40 let (1977 a mladší)

MK50 – muži do 50 let (1967 – 1976)

MK60 – muži do 60 let (1957 – 1966)

MK70 – muži nad 60 let(1956 a starší)

ZK40 – ženy do 40 let (1977 a mladší)

ZK50 – ženy do 50 let (1967 – 1976)

ZK60 – ženy nad 50 let (1966 a starší)

 

Přihlášky:

 

 • Do 10. 3. 2017 elektronicky z on-line formuláře na www.jesenicka70.cz (formulář bude uzavřen v pátek 10. 3. 2017 ve 20 hod.)
 • Při prezentaci v sobotu 11. 3. 2017 a při prezentaci v den závodu 12. 3. 2017 – za zvýšené startovné
 • Jiný způsob přihlášení konzultujte telefonicky na čísle 608 250 650
 • Přihláška je platná po zaplacení startovného.
 • Platnost přihlášek lze odkontrolovat v seznamu přihlášených na www.jesenicka70.cz.
 • Pokud nebude platba startovného připsána na účet pořadatele nebo jinak provedena (např. předána pořadateli v hotovosti) do pátku 10. 3. 2017, můžete provést úhradu startovného ve výši 600/500 Kč při prezentaci.Počet přihlášek je omezen kapacitou startovních čísel. Může se stát, že v den závodu budou čísla vyprodána!Závodníci, kteří do dne závodu nedovrší 18 let, mohou startovat pouze po předložení písemného souhlasu svého zákonného zástupce, který předloží při prezentaci.

  Startovné a jeho úhrada:

  Trať 70 km:

 • 400,- Kč do 25. 2. 2017 (typ úhrady a,b)
 • 500,- Kč do 9. 3. 2017 (typ úhrady a,b)
 • 600,- Kč při prezentaci v sobotu 11. 3. 2017 a při prezentaci v den závodu 12. 3. 2017 (typ úhrady c)Trať 40 km:
 • 300,- Kč do 25. 2. 2017 (typ úhrady a,b)
 • 400,- Kč do 9. 3. 2017 (typ úhrady a,b)
 • 500,- Kč při prezentaci v sobotu 11. 3. 2017 a při prezentaci v den závodu 12. 3. 2017 (typ úhrady c)

  Úhradu startovného proveďte:

  a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: mBANK č.ú. 670100-2202088038/6210

  b) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli (po telefonické dohodě)

  c) zaplacením v hotovosti pořadateli při prezentaci v sobotu 11. 3. 2017 a při prezentaci v den startu 12. 3. 2017

  V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol své datum narození ve formátu RRMMDD. Do zprávy pro příjemce vždy, pokud je to možné, uvádějte své jméno a příjmení.

  Je možné platit najednou jedním dokladem za více osob, jako VS uveďte datum narození (RRMMDD) jednoho z vás a současně e-mailem sdělte jména dalších přihlášených startujících, za které jste platbu provedli včetně jejich dat narození.

  Startovné závodníků, kteří se nezúčastní, je nevratné.

  Veškeré požadavky na změny ve startovní listině při prezentaci budou zpoplatněny poplatkem 100 Kč!

  Na stránkách www.jesenicka70.cz bude zveřejněn seznam startujících včetně informace o platnosti přihlášky (uhrazené startovné). Pokud bude vaše přihláška označená jako neplatná, přestože jste úhradu provedli, kontaktujte neprodleně pořadatele.

   

  Konání závodu:

  Závod se koná za každého počasí.

  V případě životu nebezpečných povětrnostních podmínek v nejvyšších polohách Jeseníků, kudy trasa na 70 km vede, bude závod zorganizován po náhradní trase.

  V případě krajně nepříznivých sněhových podmínek může být závod zrušen; případně přesunut start-cíl do vyšších poloh.

  V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci…) . O nekonání závodu proběhne informace ve sdělovacích prostředcích. Závodníci, kteří uvedou platný e-mailový kontakt, budou informováni i touto cestou, případně prostřednictvím SMS.

   

  Start: Sedlo Skřítek 12. 3. 2017

  70 km – 8:30 hod.

  40 km – 10:00 hod.

  Startuje se hromadně z uzavřeného startovního prostoru. Startovní prostor bude pro závodníky zpřístupněn 30 minut před startem. Lyže se neznačí.

  Časová kontrola: Červenohorské sedlo – ve 12:30 hod. (4 hodiny po startu)

  Průjezd závodníků na Červenohorském sedle je časově limitován. Závodníci na trati 70 km, kteří přijedou na kontrolu na Červenohorském sedle v čase horším než 4 hodiny (po 12:30 hod.), budou zastaveni a nebudou již moci v závodě pokračovat. Do prostoru cíle budou převezeni na náklady pořadatele sběrným busem.

  Výsledky: vyhodnocují se první tři závodníci v každé kategorii

  Měření výsledků proběhne standardní technologií – čipy. Při prezentaci obdržíte čip, který v cíli odevzdáte. Za neodevzdaný čip bude účtován poplatek 300 Kč.

   

  Občerstvení:

  občerstvovací stanice 70km: Alfrédka, Ovčárna, Švýcárna, Červenohorské sedlo

  občerstvovací stanice 40km: Alfrédka 2x

  Ubytování: pořadatel nezajišťuje

   

  Upozornění:

  Startovní čísla je potřeba je vyzvednou při prezentaci v uvedených časech. Nebudou zasílána poštou.

  Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za jakkoli odložené věci účastníků, za škody způsobené před, během a po závodě účastníky, či účastníkům.

   

  Podmínky účasti:

  Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce (v den závodu) každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

  „Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem si vědom(a), že k účasti v závodu Jesenická 70 musím být fyzicky i psychicky dobře připraven a jsem osobně zodpovědný(á) za své technické dovednosti a za své vlastní zdraví.

  Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

  Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích u pořadatelů na trati.

  Jsem si vědom(a), že trasa závodu probíhá přes přírodovědné nejcitlivější oblasti I., II. i III. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, i územím Národní přírodní rezervace Praděd, Ptačí oblastí Jeseníky a také územím Evropsky významné lokality Praděd CZ0714077. Jsem si vědom(a), že tato území představují velmi citlivé a unikátní stanoviště alpských luk s výskytem řady chráněných rostlinných a živočišných druhů a že za nedodržení platných zákonů, zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a předpisů určených pro tato území mohu být pořadatelem diskvalifikován a příslušnými orgány pokutován.

  Dávám v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce pro potřeby pořadatele.

  Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.“

   

  Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

 

 


Penzion VINCENT v Dolní Moravici hodnocení